Foto: Matthias Kaden

Foto: Deutsche Fotothek

Foto: Deutsche Fotothek

Hornictví v obcích Deutschkatharinaberg a Deutschneudorf

V obci Deutschkatharinaberg, rozprostí-rající se naproti české Hoře Svaté Kateřiny, sahají první zmínky rudného dolování do začátku 16. století. V roce 1514 pronajal perkmistr Donat Seifert dědičnou štolu ležící přímo naproti nalezišti „Sebastian-Fundgrube“. V roce 1519 pak byla obča-nům Saydy k těžbě propůjčena naleziště na vršku „Kupperberg“. Držitelem propůjčky  neboli lénšaftu byl osobně vévoda Jindřich Zbožný. Doufal pravděpodobně ve stejně dobré výnosy, jakých dosahovala protilehlá česká strana v panství Šebestiána z Veitmile. 

O 100 let později, v roce 1620, bylo správci  vycezovací hutě v Grünthalu, Augustovi Rohd-tovi, uděleno právo těžby v nalezištích „Fortuna-Fundgrube“ a „Pallas-Fundgrube“. Krátce nato obdržel i povolení ke stavbě vodního příkopu (Fortuna-graben), stoupy a prádla ke zpracování rud. 

Rohdt nechal v Deutschneudorfu, který byl pod jménem „Naudorff unterm Catter-bergk“ poprvé zmíněn v dokumentech z roku 1651, vybudovat vysokou pec. Ta měla sloužit k podpoře jeho hamru na výrobu drátu, provozovaném v nedalekém Rothenthalu. 

Odborníci potřební pro provoz sem přicházeli z nedaleké české Hory Svaté Kateřiny, přičemž se  často jednalo o náboženské uprchlíky. Po třicetileté válce a smrti Augusta Rohdta pak vysoká pec svou činnost skončila a oheň v ní zhasl navždy. 

Kolem roku 1720 byl založen důl „Fortuna-zeche“, kde se těžily měděné rudy a malachit. Podíly na horním díle (neboli kuxy) byly většinou v držení rodin Schönbergů na Purschensteinu, Rohdteh a Lingkeho z Rothen-thalu a také Lobkoviců z Čech. Od roku 1643 si společnost začala měděné rudy zpracovávat sama ve vlastní šmelcovně. Zde vznikala surová, neboli černá měď, která se pak do konečné podoby čistila ve vycezovací huti v Grünthalu (viz strana 145). Úspěch důlního díla vydržel několik desítek let. Potom však byly hlavní rudonosné žíly již velkou měrou vydobyty a dal-ší těžba se tak stala nerentabilní. Saské království se v roce 1880 pokusilo  o opětovné obnovení dolování v Seiffenu a Deutsch-katharinabergu. Práce ale byly za krátkou dobu opět zastaveny.

Voda v umělém příkopu „Fortunagraben“, probíhajícím nad později položenými želez-ničními kolejemi, poháněla před elektrifikací Deutschkatharinabergu vodní kola soustružen a mlýnů. V areálu důlního díla „Fortuna-Zeche“ se koncem 19. století usídlilo několik dřevozpracujících továren, mezi nimi i firma Zico (Zimmermann & Co). Když byly její budovy v roce 1998 strženy, narazilo se na zazděný portál štoly Fortuna. Po vyklizení a rozsáhlé sanaci bylo toto historické těžební dílo na podzim roku 2001 zpřístupněno veřejnosti jako prohlídkový důl. (viz také strana 144)  (ctb)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch