Foto: Matthias Kaden

Foto: Deutsche Fotothek

Foto: Deutsche Fotothek

Hornictví

Úvod – osídlení, sklářské hutě a těžba cínu

Území pozdějšího Seiffenského zákoutí protínala již ve 12. století „Stará cesta do Čech“, nazývaná také „Stará solná stezka“, vedoucí z Halle na Saale přes Saydu do Mostu. K osidlování, podporovaném rovněž cisterciáky z nedalekého kláštera v Oseku, začalo docházet kolem roku 1200. Česká cesta, tehdy asi jediný průsmyk na tomto území, vedla první osadníky přímo

pokračovat ve čtení »

Hornická chronologie obcí Seiffen (s Heidelbergem), Deutschneudorf a Hora svaté Kateřiny

1163 V okolí současného Freibergu byla objevena bohatá ložiska stříbrné rudy. Tento nález vyvolal mezi Míšní a českými zeměmi opravdové závody o osídlení Krušných hor. 1200S kolonizací oblasti kolem Seiffenu, nazývané „Seiffenské zákoutí“  (Seiffener Winkel), začali od 12. století cisterciáčtí mniši z oseckého kláštera. Káceli les, v malých sklárnách vyráběli užitné sklo a k samozásobení potravinami zakládali

pokračovat ve čtení »

Nejdůležitější historické těžební oblasti v Seiffenu

Rýžoviště v lokalitě Seiffener Grund Rýžoviště cínu provozovalo v údolí potoka Seifenbach asi 16 generací horníků, kteří speciální technikou vymývali krupky cínu z naplavenin. Tento postup nazývali horníci rýžování – německy „Seifen“. Vycházíme z toho, že rýžovníci vytyčili během staletí největší část údolí na zábory dlouhé asi 180 a široké asi 50 metrů, které obhospodařovali

pokračovat ve čtení »

Těžba v českém horním městě Hora Svaté Kateřiny

Nerostné suroviny různého druhu se po staletí netěžily jen na saské ale i na české straně Krušných hor. Velkého významu zde dosáhlo například horní město Hora Svaté Kateřiny, vzdálené asi 10 km.   První štolu tu kolem roku 1300 vyrubali údajně míšeňští havíři. Hornictví podporoval i šlechtický rod Koldiců, který Horu Svaté Kateřiny dostal v léno.

pokračovat ve čtení »

Hornictví v obcích Deutschkatharinaberg a Deutschneudorf

V obci Deutschkatharinaberg, rozprostí-rající se naproti české Hoře Svaté Kateřiny, sahají první zmínky rudného dolování do začátku 16. století. V roce 1514 pronajal perkmistr Donat Seifert dědičnou štolu ležící přímo naproti nalezišti „Sebastian-Fundgrube“. V roce 1519 pak byla obča-nům Saydy k těžbě propůjčena naleziště na vršku „Kupperberg“. Držitelem propůjčky  neboli lénšaftu byl osobně vévoda Jindřich Zbožný.

pokračovat ve čtení »

K sociální situaci samostatně a námezdně pracujících horníků

Jelikož měla těžba cínu v Krušných horách několikasetletou tradici, pocházela většina horníků z rodin, které byly zvyklé řídit své všední dny podle pracovního rytmu hlavního živitele.  Děti vyrůstající v takovém prostředí věděly, že se jedná o práci tvrdou, špinavou, vlhkou a zdraví nebez-pečnou. Viděly mnoho svých ne o moc starších vrstevníků fárat se svými otci do

pokračovat ve čtení »

Vzdělání a pracovní život hornických synů

Až do reformy školního a vzdělávacího systému v roce 1520, iniciované Martinem Lutherem, se v regionu nenacházela žádná škola pro obyčejný lid. Těch několik málo potomků šlechtických rodin a bohatých obchod-níků mělo vlastní domácí učitele nebo navštěvovalo latinskou školu v něja-kém velkém městě. V důsledku refor-mace pak vznikly první obecné školy, ve kterých se zpočátku

pokračovat ve čtení »

Hornická bratrstva – podpora v nouzi

Zájmy všech větších profesních skupin zastupují v současnosti jejich odborové organizace. Kořeny nejsilnějších své-pomocných podpůrných společenství, odborového spolku kovodělníků popř. horníků, sahají až do pozdního středověku.   Ve druhé polovině 14. století se v krušnohorských dolech začala za účelem vzájemné podpory horníků v mezních životních situacích zakládat hor-nická bratrstva. Byly to stavovské a náboženské spolky, které

pokračovat ve čtení »

Život v domě krušnohorského horníka

Typický obytný dům hornické rodiny můžeme v seiffenském Krušnohorském skanzenu vidět hned na začátku okruhu. Jedná se o malou, jednoduchou hrázděnou stavbu se strmou šindelovou střechou. Takové byly k nalezení na mnoha  místech Krušných hor. V Seiffenu se soustředily hlavně kolem obou pink a podél dnešní ulice Hauptstraße, byly ale rozptýlené i na okolních pláních.  Seiffenský vlastivědný

pokračovat ve čtení »

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch