Lesnické profese

Náš les – využití, ničení, rekreace

Tak zvané Halštrovské zalednění (Elstereiszeit) pokrylo Německo ledem až k podhůří Krušných hor. Ale i v části Krušnohoří, která toho byla ušetřena, přežilo jen minimum vegetace. Dnešní druhy stromů se znovu etablovaly teprve před asi 2000 až 3000 roky. Dominovaly smíšené bučiny a v závislosti na nadmořské výšce tu byly zastoupeny i duby, smrky či

Weiterlesen »

Kácení za účelem osídlení – 12. až 15. století

Na začátku kolonizace ve 12. století přicházeli do Krušných hor především rolníci ze západních oblastí dnešního Německa. Pasečné kácení a klučení lesa, které v tomto prvním období probíhalo, sloužilo především zúrodnění a zemědělskému využívání půdy. K tomu účelu byly kolonistům přidělovány relativně úzké proužky země, tak zvané lány, které zpravidla přiléhaly k nějakému vodnímu toku

Weiterlesen »

Kácení za účelem těžby – 15. až 17. století

Ke druhému období odlesňování došlo po objevení bohatých cínových a stří-brných ložisek, např. v roce 1445 v Altenbergu, v r. 1470 u Schneebergu, v r. 1492 v Annabergu, nebo v r. 1519 u Marienbergu. Vypuklo další „volání hor“ (Berggeschrei), které přilákalo podstatně více lidí, než první vlna na začátku tisíciletí. Nyní to nezůstalo jen u zakládání lesních lánových

Weiterlesen »

Kácení exulanty – 17. až 18. století

Třicetiletá válka bývá označena především jako náboženský konflikt s politickým pozadím. Bezpodmínečná rekatolizace, která během ní začala, vedla k tomu, že mnoho protestantů opustilo Čechy a usadilo se v Sasku. V důsledku této války bylo velké množství osad opuštěno nebo vymřelo a les tyto nyní volné prostory získal zase zpět.  Tyto pustiny samozřejmě také doklá-dají,

Weiterlesen »

Udržitelné lesní hospodářství

Lesní řád nařizoval sklárnám již od konce 16. století, že musejí přednostně používat dřevo špatné kvality a tím lesní plochy pouze udržovat. To však neznamená, že by se lesům věnovala péče, potřebná k zachování jejich stavu. Příslušné teoretické základy byly položeny až na počátku 18. století.  První myšlenky o udržitelném lesním hospodářství  představil v roce 1713

Weiterlesen »

Krušnohorský les v průmyslovém věku

Až do poloviny 19. století tvořily základní surovinu pro výrobu papíru roztříděné, vyprané, nahrubo rozřezané a vybělené hadry, které ale byly čím dál vzácnější. Kolem roku 1843 vynalezl Friedrich Gottlob Keller (1816 až 1895), pocházející z Hainichenu, dřevěný papír, který významně urychlil industrializaci, ale především tisk novin a knih po celém světě. Keller si k tomu

Weiterlesen »

Úhlíři

V dřívějších dobách poskytoval les lidem nejen potraviny a palivo, ale díky svým stromům také základy pro stále více technizovaný život. Umožňoval výrobu skla a dřevěného uhlí a získávání pryskyřice. Výroba skla je již popsána v kapitole „Výroba skla je nekonečně těžká“a proto se nyní chceme věnovat i produkci dřevěného uhlí a smoly. Důležitou roli při

Weiterlesen »

Voraři

Kromě skláren byly velkými žrouty dřeva také doly a hutě. Dřevo se v nich používalo mimo jiné na výztuž, stroje a zařízení, např. vodní kola, a jako palivo do tavicích pecí. Velké množství spotřebovali hlavně na topení a vaření také lidé, především v nově zalo-žených hornických městech. Zatímco se sklárny daly postavit uprostřed lesů, kde byl

Weiterlesen »

Mít smůlu

Smola neboli smůla, převážně viskózní, černá hmota, je vlastně nejstarším plastem na světě, protože se vyráběla již před 80 000 lety. K impregnaci a utěsnění své archy jí použil již Noe. Smolou byl také vymazán košíček, ve kterém byl Mojžíš krátce po svém narození poslán po vodách Nilu a smolou se slepovaly cihly při stavbě

Weiterlesen »