Mít smůlu

Smola neboli smůla, převážně viskózní, černá hmota, je vlastně nejstarším plastem na světě, protože se vyráběla již před 80 000 lety. K impregnaci a utěsnění své archy jí použil již Noe. Smolou byl také vymazán košíček, ve kterém byl Mojžíš krátce po svém narození poslán po vodách Nilu a smolou se slepovaly cihly při stavbě Babylonské věže.

Preindustriální výroba smoly probíhala ve smolných jámách nebo pecích s varným kotlem, přičemž výchozí surovinu tvořila vždy pryskyřice ze stromů. K získání této základní látky se 90 až 120 let staré borovice, smrky, jedle a modříny, ale také břízy a buky šikmo nařízly a na spodním konci této drážkové „liziny“ se umístila sběrná nádobka. S odstraňováním kůry a umisťováním záchytných nádobek začínal smolař od února. Počátkem března do kmene udělal zářez a pryskyřice začala kanout do nádobky, která se musela každých sedm dní vyprázdnit. Ve smolárně se surovina pak za nízké teploty tavila a přes slaměné filtry zbavovala zbytků, kousků kůry a dalších pevných nečistot. Vedlejšími produkty byly saze, terpentýn a kalafuna, používané  hlavně v papírenském, lakýrnickém, mýdlařském  průmyslu a ve výrobě krémů na boty. Zanesené filtry (neboli škvarky) se ještě dále zpracovávaly v píckách (milířích) na tzv. smolných kamenech s vytesanou mísovitou prohlubní (kalotou) a odtokovým otvorem uprostřed či směrnými drážkami, nebo později v kovových kotlech. V kalotě se postavil kužel ze škvarků a dřeva, který se utěsnil hlínou. Během doutnavého pálení vytékala smola či dehet do dole umístěné nádoby. 

Smola měla široké použití. Například se s ní utěsňovaly (požahovaly) sudy a vědra a promazávaly náboje kol na vozech. Smícháním bukového dehtu a lněného oleje vznikla mast, kterou se ošetřovala koňská kopyta a paznehty dobytka. Na čihadlech se smolou pomazávaly větve, na které se lapali ptáci. Při obraně hradů se vroucí smola lila na útočníky obrannými arkýřky s otvorem, kterým se říkalo smolné nosy, piknosky nebo piknůsky (z něm. Pechnasen). Ti, které zasáhla horká, černá kapalina, „měli smůlu“.

Jeden z nejstarších odkazů na dřívější výrobu smoly v Krušných horách poskytuje možná potok „Becherbach“, ústící u Rehefeldu do Freiberské Muldy (Freiberger Mulde). Ale spíše to vypadá, že se smolaření či dehtaření ve východním Krušnohoří příliš neprovozovalo, protože chybějí jak odpovídající místní názvy pozemků, tak i archivní údaje. Jiné je to však v západní části Krušných hor. K privilegiím sklárny v Marienbergu z roku 1486 patřilo mimo jiné smolné právo a provoz smolné hutě. Výroba smoly byla tak lukrativní, že sklářský mistr Preußler kolem roku 1650 výrobu skla zcela ukončil.  Ke smolaření měl k dispozici obrovské lesní plochy, rozprostírající se mezi potoky Wagenbach  a Hilmersbach.  Preußler ale oprávnění k těžbě pryskyřice využíval nadměrně, takže kurfiřtští komisaři, kteří v roce 1659 zdejší lesy kontrolovali, zjistili, že nadměrné poškozování znehodnotilo kmeny natolik, že se nedaly použít ani jako výdřeva a ani k výrobě uhlí. V důsledku toho byly stanoveny zvláštní revíry, jejichž stromy byly určeny výhradně pro doly, výrobu dřevěného uhlí nebo k prodeji na trhu se dřevem. Určité lesní plochy dostal přidělen také každý smolař. Preußler však přesto těžil pryskyřici i na nepovolených místech, za což byl následně potrestán a musel zaplatit pokutu ve výši 300 tolarů, které posloužily Hornické-mu bratrstvu z Annabergu při stavbě kaple. Zavedené regulační předpisy na ochranu lesů však překračovalo mnoho smolařů, což vedlo ke zřízení kurfiřtské smolné kontrolní faktorie, ve které působil jeden smolný správce a několik smolných dozorců. V roce 1716 přešlo Preußlerovo smolné právo definitivně na město Marienberg, jež z 600 hektarové lesní plochy každý rok vyrobilo asi 12 centů smoly, za které obdrželo asi 63 tolarů. Městská smolná huť se nacházela před Annaberskou bránou. V roce 1827 prodala Rada města Marienberg své privilegium na výrobu smoly Královskému smolnému podniku ve Schwarzenbergu. Ročně pak od něj dostávala 7,5 centů smoly, kterou přenechávala hlavně pivovarům. V roce 1853 byly tyto naturální platby nahrazeny částkou 1003 tolarů.

V západním Krušnohoří a zejména ve Fojtsku (Vogtland) byly sběr pryskyřice a smolaření velice rozší-řené. Proto tu jména a názvy Smolárna (Pechhütte) nejsou žádnou vzácností. Občas se ještě dají najít i smolné kamenné plotny (Griebenherde). Od roku 1850 začala smolaření v lesích stále více nahrazovat průmyslová výroba smoly a dehtu. Georg Christoph Piering vytvořil v roce 1795 v malé vogtlandské vsi Eich smolným milířem základy pozdější firmy, která smolu vyrábí dodnes.

(Albrecht Kirsche/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch