Kácení za účelem osídlení – 12. až 15. století

Na začátku kolonizace ve 12. století přicházeli do Krušných hor především rolníci ze západních oblastí dnešního Německa. Pasečné kácení a klučení lesa, které v tomto prvním období probíhalo, sloužilo především zúrodnění a zemědělskému využívání půdy. K tomu účelu byly kolonistům přidělovány relativně úzké proužky země, tak zvané lány, které zpravidla přiléhaly k nějakému vodnímu toku a táhly se několik set metrů daleko. Blízko potoka stál vždy obytný dům, stodoly   a chlévy, za nimi byla zahrada, louka  a pole a nakonec les. Takto vznikaly typické lesní lánové vesnice. Poražené stromy se využívaly přednostně jako stavební materiál a topivo. Vedle tohoto zemědělského odlesňování existova-lo paralelně i kácení na základě pan-ského nařízení. V roce 1162 tak míšeňský markrabě pověřil cisterciáky z nossenského kláštera Altzella (dříve Marienzell) kultivací 800lánové lesní plochy. A když právě tam objevili stříbrnou rudu, způsobilo to stříbrnou horečku neboli „volání hor“ („Berg-geschrey“), díky čemuž pak vzniklo i město Freiberg. Nyní dřevo potřebovali i doly, hutě a usazující se horníci. Pro nové obyvatele se však muselo zajistit nejen palivové dříví, ale i potraviny, a proto bylo třeba zvětšit zemědělsky obhospodařované plochy. „Volání hor“ se však neomezilo jen na Freiberg, ale proniklo i do Čech. Královský nejvyšší komorník Slávek I. Hrabišic tak založil v Oseku cisterciácký klášter. Jednalo se o místo v Čechách, které se ke stříbrnému horní-mu městu v Sasku nacházelo nejblíže. Mniši následně překročili hřeben hor   a zahájili zanedlouho výstavbu města Sayda. V jeho okolí zřizovali další sídla, jako Pfaffroda, Schönfeld a Friedebach. Ke kultivaci ploch využívali i sklářské hutě. které v lese za krátkou dobu vytvořily velké mýtiny a proměňovaly tehdy téměř bezcenné dřevo, vyskytující se zde ve velkém množství, na velmi hodnotné sklo. Nejstarší sklárna Saska ale i Čech se tedy nachází v blízkosti paseky, které se dříve říkalo „Des Meisters Heide“ a dnes nese název Bad Einsiedel. U města Výsluní (Sonnenberg) byly v provozu tři lesní sklárny, sloužící k vymýcení plochy pro dnes již zaniklou lesní lánovou vesnici, která ležela v jeho katastrálním území. Těžba tu však hrála relativně bezvýznamnou roli. Od Freibergu až po Dippoldiswalde probíhala spíše na povrchu a dřevo bylo potřebné jen minimálně. Více této suroviny však vyžadovalo zhutně-ní získaných rud. K usnadnění přepravy se proto dřevo začalo plavit a to od roku 1275 nejprve u Cvikova/Zwickau a od roku 1409 i u Freibergu. 

V boji o zemské državy se v Krušných horách zakládaly strážní hrady, které sloužily k zajištění cest, vytyčení a hájení vlastnických hranic a podpoře cestujících obchodníků. Na české straně tak vznikly hrady u Brandova/Brandau a Krupky/Graupen, Purschenstein, Rechenberg, Kyšperk/Geyersburg a Rýzmburk/ Riesenburg. Míšeňská markrabata zase vybudovala například hrady Lauenstein, Bärenstein, Frauenstein, Rauenstein, Wolkenstein a další. Kolem nich se samozřejmě usazovali rolníci, kteří následně odlesňovali a kultivovali další plochy. V lese, který byl ve 12. století ještě téměř neprostupný, se již koncem 13. století vyskytovaly mnohé zemědělské usedlosti, doly a hrady, rozprostírající se až k hřebenové oblasti. Regulace kácení stromů zákonnými předpisy ale zatím nebyla ještě potřebná.

V prvním období odlesňování došlo pravděpodobně ke snížení podílu dubů a ušlechtilých dřevin, jako je jilm, jasan a javor. Buky byly zase potlačeny výrobou dřevěného uhlí, popelařením a smolařením. Stav smrků, bříz a borovic se asi navýšil, protože tyto druhy stromů relativně rychle dorůstají. 

Kolem roku 1400 některé osady zpustly a zanikly a jejich místo opět ovládly lesní porosty. V období od konce 12. do začátku 14. století se lesní plochy v Krušných horách zmenšily asi o 30 až 40 procent. 

(Albrecht Kirsche/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch