Udržitelné lesní hospodářství

Lesní řád nařizoval sklárnám již od konce 16. století, že musejí přednostně používat dřevo špatné kvality a tím lesní plochy pouze udržovat. To však neznamená, že by se lesům věnovala péče, potřebná k zachování jejich stavu. Příslušné teoretické základy byly položeny až na počátku 18. století. 

První myšlenky o udržitelném lesním hospodářství  představil v roce 1713 spis „Silvicultura oeconomica“ saského vrchního horního hejtmana Hanse Carla von Carlowitz (obr. 21). V něm se mimo jiné uvádělo, že by se ročně mělo pokácet maximálně tolik dřeva, kolik ho může daný rok zase dorůst. 

Píše také:

„Na základě posouzení / a z hlediska významu důlních děl/ jako ušlechtilého klenotu a neocenitelné posvátné živiny/ jejich královského majestátu kurfiřta v Saské zemi/ by dřevo nemělo z důvodu zjevného nedostatku v budoucnu končiti v odpadu.5 Z tohoto citátu vyplývá, že se rudné dolování, hlavní zdroj příjmů kurfiřta, nacházelo stále ještě v centru pozornosti saského lesnictví a tak by se na ně nemělo vztahovat žádné omezení. V důsledku tohoto přístupu v 18. století se lesy nemohly samozřejmě zotavit. Hvozdy v přírodním stavu, tedy v této době ještě téměř nepřístupné, se vyskytovaly už jen u Eibenstocku. Ale chyběla také instituce, která by potřebné znalosti zprostředkovala. Za tímto účelem byl povolán Heinrich Cotta (1763 až 1844), který měl své znalosti předávat v původně soukromé škole, z níž v roce 1816 vznikla Královská saská lesnická akademie. Cotta provedl zásadní reformu saského lesní hospodářství, se kterou byly ruku v ruce spojeny také zásady trvalé udržitelnosti. 

(Albrecht Kirsche/Ingrid Dlouhá)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch