Foto: Matthias Kaden

Foto: Deutsche Fotothek

Foto: Deutsche Fotothek

Úvod – osídlení, sklářské hutě a těžba cínu

Území pozdějšího Seiffenského zákoutí protínala již ve 12. století „Stará cesta do Čech“, nazývaná také „Stará solná stezka“, vedoucí z Halle na Saale přes Saydu do Mostu. K osidlování, podporovaném rovněž cisterciáky z nedalekého kláštera v Oseku, začalo docházet kolem roku 1200. Česká cesta, tehdy asi jediný průsmyk na tomto území, vedla první osadníky přímo do Seiffenského zákoutí. Na začátku museli pokácet les, pokrývající toto území a další části Krušnohoří. K tomu se využívaly i sklářské hutě. Zatím nejstarší doloženou sklářskou hutí v Krušných horách a v celém Sasku je Frauenbach I ve stejnojmenném údolí u obce Neuhausen, datovaná na období kolem roku 1200. Sklářská huť Frauenbach II a sklářská huť Glashütte na seiffenském vršku Ahornberg zahájily svou činnosti o něco později. Výroba skla tu tedy patří k nejranějším nezemědělským hospodářským činnostem.

Hornictví je poprvé doloženo v listinách z roku 1324 zmínkou o „Cynsifen“.43 Jestli se již jednalo o název osady nebo pouze o označení rýžoviště cínu (Zinnseife), zůstává otevřeno. Podle této první listinné zmínky však hornická tržní obec Seiffen dostala své jméno. Z vývoje v Seiffenském zákoutí vyplývá, že krušnohorské hornictví sklářské hutě nevytlačilo, nýbrž je z důvodu stále potřebné selekce dřeva pouze decimovalo a umožnilo jim zaujmout pevné místo. Obě odvětví existovala vedle sebe po celá staletí. Jen v samotném Seiffenském zákoutí působilo přes 600 let více než deset sklářských hutí, ležících vždy v bezprostřední blízkosti dolů. I sklářská huť Heidelbacher Glashütte, provozovaná v letech 1488 až 1826 a při-léhající k Seiffenu, se nacházela v těsném sousedství důlních děl a souvisejících provozů – cínových hutí a stoup. Kromě jednoduchého zeleného lesního (potašového) skla vyráběla rovněž ploché sklo a pro vyšší nároky i duté sklo. Své výrobky dodávala do okolí, například do zámku Purschenstein, sídla panského rodu ze Schönbergu. Hlavní odběratelé pocházeli z Annabergu, Marienbergu, Freibergu a Drážďan – včetně drážďanského dvora. Když v roce 1826 nesměla huť Heidelbach pobírat dřevo z Čech, jelikož hrozilo, že by to způsobilo zvýšení již ujednané ceny za tuto surovinu, potřebnou pro zajištění obyvatel a dolů, musela svou výrobu zastavit. Výroba skla tak z východního Krušnohoří zmizela na vždy.

Při rýžování cínu se hlína obsahující rudu házela do koryta řeky. Hrázemi z větví se snižovala rychlost proudu a těžké cínové krupky se usazovaly na dně, zatímco lehčí hlušina hrází proplula. Takto vyrýžované valounky cínu se pak dále zpracovávaly. V potoku Seifenbach se cín rýžoval zhruba do roku 1780. V hlubinných dolech, zřizovaných kolem roku 1460, se také těžil převážně cín, ale i železo a měď. Zdejší doly provozovali zpočátku hlavně jejich majitelé. V 30leté válce bylo mnoho důlních zařízení zničeno a těžba silně poklesla. Brzy na to se však hodně obyvatel k hornictví zase vrátilo a již v roce 1686 byl pro Seiffen a Heidelberg vydán první Horní řád. Kolem roku 1600 zřídilo panství ze Schönbergu v Seiffenu na Purschensteinu Horní úřad, který byl se svými pouhými třemi úředníky nejmenší v celém Sasku. V Seiffenu dosáhla těžba cínu svého vrcholu v roce 1725, kdy bylo vydolováno více než 400 centů. Potom sice došlo ještě k nějakým novým otvírkám, provedeným hlavně těžařstvy. Ty však nebyly velmi úspěšné. Seiffenské hornictví tak v roce 1849 dospělo ke svému konci – výjimku tvořilo několik pokusů společnosti „Wismut“ po 2. světové válce. (A. K.)

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch