Ke vzniku a působení cisterciáckého řádu

Koncem 9. a začátkem 10. století byly i kláštery stále více vtahovány do víru snah o získání moci a obročí (neboli příjmů), což však podstatně potlačovalo vlastní smysl mnišství. Na základě tohoto vývoje pak začala vznikat různá hnutí, usilující o návrat k původním pravým kořenům řehole, jak ji v 6. století pojal Benedikt z Nursie. V roce 1098 založil opat Robert ve Francii na místě zvaném Cîteaux klášter, který následně převzal jméno podle místa svého vzniku. Tento název se později vžil pro celý, v důsledku reformy benediktinského řádu nově vzniklý mnišský řád. O několik let později vstoupil do kláštera Bernhardt z Clairvaux a stal se vlastním duchovním otcem řehole. Cisterciáci vedou velmi prostý život, spočívající v sebezapření a odříkání. Řídí se heslem svatého Benedikta „Ora et labora“ – „modli se a pracuj“. Tato spiritualita se opírá o křesťanské teologické hodnoty fyzické práce, čímž podporuje rovněž technický a ekonomický rozvoj. V souladu s danými asketickými regulemi žili mniši převážně osaměle na odlehlých místech, což jim usnadňovalo dodržování přísné řeholní kázně a soustředění se na Boha. Jejich oděv, kostely a kláštery byly prosty od jakéhokoliv přepychu a okázalosti. Zatímco v prvních letech existence řádu byli modlitbě a práci zavázáni všichni mniši, došlo v dalším období k jejich rozdělení do dvou od sebe navzájem přísně oddělených skupin. Tu hlavní a prvořadou tvořili mniši věnující se modlitbám a správě majetku a tu druhořadou pak laičtí řeholníci (konvrši), vykonávající převážnou část manuálních prací, potřebných k zajištění hospodářské soběstačnosti kláštera. 

Pro vznik nového cisterciáckého kláštera se tradičně vybírala místa v odlehlých končinách a nehostinných krajích. Namísto tehdy obecně uplatňovaného pachtu a vybírání úroků se o jeho ekonomickou nezávislost měli ve všech oblastech postarat mniši. Prostory v areálu kláštera však začaly být časem nedostačující a proto se k zajištění obživy řeholníků musely začít obdělávat i plochy za jeho zdmi. A tak vznikly pro cisterciáky tehdy charakteristické velké externí hospodářské dvory, tak zvané grangie, vzdálené od kláštera zpravidla do jednoho dne cesty.  Provozovány byly hlavně konvrši a mívaly často i vlastní modlitebnu. Ta bývala většinou velice prostě zařízená a nevyhovovala potřebným náboženským rituálům řádových mnichů, kteří ke svým obřadům potřebovali kostel. 

K uzavření před vnějším světem a dosažení hluboké vnitřní zbožnosti, jak to učinil rovněž mnich Benedikt z Nursie, zřizovali cisterciáci v blízkosti některých klášterů poustevny neboli eremitáže, jejichž součástí byla někdy i kaple. Bez kontaktu s dalšími lidmi se tu tak v přísné askezi mohli dlouhodobě věnovat modlitbě a vykonávat práci mimo areál kláštera. Kaple v poustevně byla uspořádána tak, že v ní svůj potřebný modlitební ceremoniál mohli vykonávat i chóroví mniši. 

Jejich život v osamění, zasvěcený práci a rozjímání, je nutil k tomu, přeměňovat neobhospodařovávanou zem v odlehlých končinách na úrodnou půdu. Kultivovaná krajina se však využívala i jinak, než jen k zemědělským účelům. Jelikož cisterciáci nesměli jíst maso čtvernožců, tvořily důležitou součást jejich jídelníčku ryby, k jejichž chovu zakládali systémy nádrží a sádek. Vodní toky proto hrály významnou roli již při výběru lokality k založení kláštera a byly vedeny tak, aby se mohly využívat i jako odtokové kanály nebo k pohonu mlýnů. Zvláštní dovednosti prokázali řádoví bratři i při vysušování a kultivaci mokřadů a rašelinišť. Kronikář a také kritik cisterciáckého řádu Gerald von Wales v roce 1188 napsal: „Dejtež těmto mnichům pustou bažinu nebo divoký hvozd, nechtež uplynout pár roků a uzříte tam postavené nejen hezké svatostánky, nýbrž i lidská sídla.“  Mniši vypěstovali i nové druhy ovoce, vyšlechtili například jablečnou odrůdu reneta, která je oblíbená do současnosti. Úspěchy zaznamenávali i v těžbě, zhutňování a zpracování kovů. Již v Cîteaux provozovali lom na sádrovec, ve Fontenay vysoké pece a hamry a klášter Walkenried se velkou měrou podílel na rudném dolování v Goslaru.  I když zakladatel opat Robert výrobu a používání skla zakázal, nejpozději s gotikou se v kostelích a katedrálách začala prosazovat skleněná okna, umožňující osvětlení interiérů a oltářů. Všude tam, kde se v blízkosti nacházely zdroje potřebných surovin, provozovali cisterciáci sklářské hutě – příkladně můžeme zmínit kláštery Cîteaux, Morimond a Doberan.  Vybaveni těmito a dalšími dovednostmi tak byli mniši předurčeni k podpoře kolonizace východní Evropy. Na severním okraji Krušných hor vznikly cisterciácké kláštery Altzella, Buch a Grünhain, na jižním okraji klášter Osek (něm. Ossegg). Řádoví bratři tak hráli významnou roli v transferu nejrůznějších technických znalostí a zkušeností, které se díky expanzi jejich klášterů mohly relativně rychle šířit. 

Příkladná hospodářská soběstačnost cisterciáků se však dostávala stále více do konfliktu s novou peněžní ekonomikou a rozvíjející se městskou kulturou. Perspektivní mladé generace a potřební odborníci tak odcházeli do žebravých řádů a cechů v městech. Narůstající měrou začínal být i nedostatek mnichů, zajišťujících duchovní péči nebo správu. Kláštery se hlavně v zemědělství pokoušely o vyrovnání těchto deficitů námezdními pracovníky, což však někdy vedlo k jejich zadlužení. Koncem 13. století tak musely řešit četné finanční problémy a ve 14. století se dostaly do hospodářské krize. Jejich nestabilitu prohloubil rovněž církevní rozkol v letech 1378 až 1436, kdy úřad zastávalo současně i několik papežů. Velký zmar způsobily také vojenské konflikty, v Čechách například  husitské války (1419 – 1436), kdy mnoho klášterů bylo vypleněno a zničeno. Řád, oslabený těmito a ještě dalšími vlivy a okolnostmi, musel nakonec od své osvědčené ekonomické soběstačnosti upustit, vrátit se zpět k feudálnímu hospodářskému systému a zemědělskou půdu opět pronajímat.

Cisterciácký řád však žije dodnes. V Sasku zůstaly zachovány lužické kláštery St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau a St. Marienthal v Ostritz na Nise. Existují také evangeličtí cisterciáci, kteří se cítí být zavázáni dochovanému dědictví řádu. V Čechách je to mezi jinými například klášter v Oseku, který spravovali od roku 1990 do roku 2008. Cisterciáci ho založili v roce 1196 a měl sloužit k šíření tehdy jedinečných technických znalostí a dovedností mnichů při hledání rud a kultivaci jakož i kolonizaci nových krajin až za hřebeny Krušných hor. (A. K.)

Klášter Osek/Ossegg

Informační turistické centrum Osek, nacházející se ve vstupní části kláštera, nabízí pravidelné komentované prohlídky spojené s návštěvou klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, křížové chodby a kapitulní síně konventu.

Kromě klášterních budov zůstaly v dobrém stavu zachovány i klášterní terasovité zahrady. 

Adresa: 
Zahradní 246, 41705 Osek 
www.osek.cz

You are now leaving Geschichte und Traditionen in Seiffen

Geschichte und Traditionen in Seiffen provides links to web sites of other organizations in order to provide visitors with certain information. A link does not constitute an endorsement of content, viewpoint, policies, products or services of that web site. Once you link to another web site not maintained by Geschichte und Traditionen in Seiffen, you are subject to the terms and conditions of that web site, including but not limited to its privacy policy.

Sie werden weitergeleitet zu

Klicken Sie auf den Link um fortzufahren oder auf Abbruch